Home /

Algemene voorwaarden

Helm

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voorwaarden gesteld door cliënten of anderen zijn ten onzen aanzien niet van kracht, zelfs niet indien zij door ons niet uitdrukkelijk zijn tegengesproken. Door het geven van opdrachten aan ons worden onze cliënten geacht met deze voorwaarden te zijn akkoord gegaan.   

Artikel 2: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs als wat de levertijd betreft. Levertijden worden door ons slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de opgegeven maximale leveringstermijn die niet aan onze grove schuld is te wijten, geeft onze cliënt niet het recht tot annuleren der overeenkomst, of op schadevergoeding. Het bedrag der schadevergoeding, door onze cliënt van ons gevorderd in geval van onze grove schuld, zal nooit de 10% van het factuurbedrag der betreffende leverantie overschrijden.   

Artikel 3: Orders aan ons verbinden onze cliënt, doch verbinden ons pas na schriftelijke bevestiging daarvan. Eventuele onjuistheden in onze orderbevestiging dienen op straffe van verval schriftelijk aan ons te worden bericht binnen de acht dagen na dato van deze orderbevestiging.   

Artikel 4: Omstandigheden buiten onze wil of toedoen, waardoor wij niet of niet-tijdig één of meer onzer verplichtingen kunnen nakomen, geven ons te onzer keuze het recht, hetzij om de leveringstermijn te overschrijden, hetzij om de overeenkomst met onze cliënt te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Bij een beroep op overmacht door de koper blijft hij in elk geval verplicht tot afname van de reeds door de verkoper in uitvoering genomen order. Overigens is de koper verplicht de verkoper schadeloos te stellen inzake van de gevolgen van de niet (verdere) uitvoering van de order.   

Artikel 5: Indien wij door omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben, genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, is onze cliënt gehouden deze verhoging te accepteren. Alle prijzen zijn inclusief emballage. Emballage wordt niet teruggenomen.   

Artikel 6: Wij zijn ten alle tijden gerechtigd om alvorens te leveren of verder te leveren een bank- garantie van onze cliënt te vorderen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Als deze garantie niet binnen de door ons gestelde termijn is gegeven, dan wel als onze cliënt in gebreke is gebleven met de betaling van een reeds uitgevoerde leverantie, heb- ben wij het recht gebruik te maken van één der mogelijkheden voor geval van wanprestatie genoemd in deze voorwaarde, zonder dat onze cliënt daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.   

Artikel 7: De leveranties geschieden af-magazijn, ook indien geheel of gedeeltelijk franco wordt geleverd; het risico voor het geleverde is voor onze cliënt vanaf het moment dat de goederen ons magazijn verlaten. Ingeval een order tot deel-leveranties aanleiding geeft zijn op elke deel-leverantie de artikelen van deze voorwaarden van toepassing.   

Artikel 8: Klachten worden slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen de 8 dagen na levering bij ons schriftelijk zijn ingediend en wij in de gelegenheid zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren. Indien onze cliënt ons niet zodra wij dit verzoeken tot deze verificatie in gelegenheid stelt, vervalt zijn recht op klacht. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst is steeds beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de betreffende levering waarover klachten bestaan. Behoudens door onze cliënt aan te tonen grove schuld in hoofde van onze leidende organen zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- of andere schade, ontstaan ten gevolge van eventuele gebreken in door ons geleverde goederen, te late levering daarvan, of het verloren gaan daarvan voordat zij onze cliënt hebben bereikt. Cliënt vrijwaart ons voor alle kosten en schade waarin wij mochten vervallen door het instellen door derden van een vordering op ons terzake van enig feit waarvoor onze aansprakelijkheid jegens onze cliënt in deze voorwaarden is uitgesloten.   

Artikel 9: Door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De verkoper kan zolang de geleverde goederen nog haar eigendom zijn, deze laten verzekeren tegen alle risico’s op kosten van de wederpartij. Mocht een derde rechten op de goederen willen uitoefenen zo lang deze nog eigendom zijn van de verkoper; dan is de wederpartij verplicht verkoper terstond in kennis te stellen. De wederpartij is verplicht de kosten te betalen, die verkoper moet maken voor de handhaving van zijn eigendomsrecht.   

Artikel 10: a.  Geen enkele omstandigheid schort de betalingsverplichting van onze cliënt tegen ons op, of geeft hem grond tot compensatie. Bij uitstaan van een vordering langer dan 30 dagen na factuurdatum brengt het factuur- bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de loutere wanbetaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling meebrengen dat het factuurbedrag, inclusief B.T.W., vermeerderd wordt met 15% met een minimum van 15 euro, ten titel van schadevergoeding. b.  Het onder a. van dit artikel bepaalde doet noch af aan onze bovendien eventueel toekomende rechtsplegingsvergoeding en gerechtskosten, noch aan het recht van onze debiteur, op grond van artikel 1244 B.W. om uitstel van betaling te verzoeken. Betalingen, door onze cliënt aan ons of onze raadsman gedaan nadat wij van hem krachtens dit artikel hoofdsom, rente en kosten hebben gevorderd, zullen in de eerste plaats in mindering trekken op de kosten, vervolgens op de rente, en tenslotte op de hoofdsom. c.  Bij niet betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel, alsook indien onze bank discontering van een door onze cliënt aan ons afgegeven wissel weigert, zijn onmiddellijk en van rechtswege al onze vorderingen op de betrokken cliënt direct opeisbaar. Voorts zijn in dit geval van toepassing de bepalingen als bovenomschreven.   

Artikel 11: Alle geschillen waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen in de eerste instantie worden berecht door de competente Rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Brussel, behoudens onze bevoegdheid, de gewone competentieregels toe te passen. Indien onze cliënt buiten België gevestigd of woonachtig is, wordt hij voor geval van geschil voor alle op dit geschil betrekking hebbende rechtsbehandelingen, de uitreiking van aangetekende brieven daaronder begrepen, geacht te onze kantoren zijn domicilie te hebben gekozen. Bij geschillen ontstaan door verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst bindend.

Nieuws

Nieuwe website

Wat is er nieuw op onze website

Meer info

Nieuwe webshop isolatie

Bestel nu gemakkelijk via onze nieuwe webshop

Meer info

Nieuwe webpagina

Vraag nu online uw offerte aan via onze nieuwe webshop

Meer info